Procedura wynajmu

  1. Rezerwacja wstępna (telefonicznie, pocztą elektroniczną).
  2. camperowo.pl sprawdza dostępność pojazdu i wysyła najemcy potwierdzenie rezerwacji wstępnej pocztą elektroniczną wraz dokumentami (umowa najmu, ogólne warunki wynajmu, protokół zdawczo-odbiorczy)
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji wstępnej, najemca w ciągu 3 dni zobowiązany jest do wpłaty zadatku.

    WPŁATA OPŁATY REZERWACYJNEJ (zadatku) JEST RÓWNOZNACZNA Z ZAWARCIEM UMOWY NAJMU POJAZDU.
    4. camperowo.pl wysyła najemcy potwierdzenie wpłaty zadatku

    5. Najemca w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia wpłaty zaliczki:

        a)   musi dostarczyć wynajmującemu kopię dowodu osobistego osoby wynajmującej pojazd.

        b)   dostarczyć kopię prawa jazdy (najemca musi mieć ukończone 25 lat i posiadać prawo jazdy od co najmniej 3 lat)

        c)   podpisać i dostarczyć kopię umowy najmu

        d)   Wpłata pozostałej części całkowitej kwoty wynajmu oraz kaucji płatne najpóźniej na 14 dni przed dniem odbioru pojazdu (pierwszym dniem obowiązywania Umowy Najmu), lub w gotówce w dniu odbioru pojazdu za wcześniejszą zgodą wynajmującego.

        Jeżeli najemca nie dopełni formalności określonych w pkt. 3. skutkuje to zerwaniem umowy z winy najemcy i może spowodować przepadek zadatku.

      6. W dniu odbioru pojazdu.

          o   Wydanie pojazdu w godz. 15.00 - 19.00 pierwszego dnia najmu

          o   Podpisanie umowy najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego                    

          o   Pojazd należy zwrócić w godz. 09:00 – 12:00

          o   Umowa najmu pojazdu kończy się podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

          o   Opóźnienie w zdaniu pojazdu skutkuje karą określoną w OGÓLNYCH WARUNKACH NAJMU.

          o   Kaucja zostaje zwrócona w terminie 3 dni po zakończeniu umowy najmu na konto najemcy.